Mysłowice 1949 rok - opis miasta i jego sytuacji gospodarczej

24 grudnia 1949 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mysłowicach złożyło pismo do Wydziału Powiatowego w Katowicach w sprawie zwiększenia uposażenia burmistrza Józefa Laska oraz wiceburmistrza Józefa Kutka. Poza wymieniem zasług obu panów w piśmie zawarto dość obszerną informację dotyczącą stanu miasta i sytuacji gospodarczej Mysłowic w 1949 roku.

[…] Dla scharakteryzowania miasta Mysłowic komunikujemy uprzejmie, że miasto Mysłowice jest dotąd miastem niewydzielonym o obszarze 2.069 ha 25 a 03 m2, liczącym 31.264 mieszkańców z segregacją zawodową na świat pracy ca 80%, rolnictwo 0,15%, rzemiosło 0,80%, handel 0,90% inne zawody 18,15%. Mysłowice, to ośrodek robotniczy, na którego terenie znajdują się takie zakłady pracy jak:

a) kopalnia węgla – wydobycie 4.000 ton dziennie, załoga 3.904 osób

b) Jaworznicko – Mikołowskie Zjednoczenie Polskiego Węgla z załogą 800 osób

c) 3 cegielnie parowe o rocznej produkcji przeszło 12.000.000 sztuk cegieł z załogą 525 osób

d) 1 fabryka mebli z załogą 150 osób

e) 1 parowozownia P.K.P. z załogą 1.102 osób

f) 1 przetwórnia Mięsna z bekoniarnią z załogą 190 osób

g) Centralna Targowica – dla zaopatrzenia śląskiego okręgu przemysłowego w produkty mięsne, wybudowana w roku 1927/1930 kosztem 9 milionów złotych, z 11 obiektami o łącznej powierzchni 23.240 m2.

h) była miejska elektrownia, rozprowadzająca moc elektryczną do 1000 kw i energię roczną na 3 miliony kwh i długością sieci 85 km.

Dochodzą własne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej:

a) gazownią jako zakład wytwórczy o rocznej produkcji 450 tysięcy m3 gazu z długością sieci 23 km.

b) wodociągi – zakład sieciowy z długością sieci 46 km, ilość rozprowadzonej wody dochodzi do 1.100.000 mtr3 rocznie.

Budżet miasta Mysłowic na rok 1950 wyraża się w rozchodach i dochodach zwyczajnych kwotą 103.866.070, -złotych.

Ilustracja tego budżetu w procentach przedstawia się następująco:

Dział 0 – Ogólny 19.864.00, - 19,7%
Dział 1 – Majątek Przedsiębiorstw i obsługa zobowiązań 9.971.700, - 9,9%
Dział 2 – Urządzenie osiedli 22.989.700, - 21,9%
Dział 3 – Drogi, ulice i place 11.592.000, - 11,5%
Dział 4 – Oświata 19.536.900, - 17,4%
Dział 5 – Kultura i Sztuka 373.600, - 0,4%
Dział 6 – Zdrowie publiczne 5.242.500, - 5,2%
Dział 7 – Opieka społeczna 11.452.670, - 11,2%
Dział 8 – Popieranie wytwórczości i zaopatrzenia 2.785.800, - 2,8%
Dział 9 – Pomoc dla związków samorządowych i wydatki różne 57.200, - 0,06%
103.866.070, - 100%

Szkolnictwo

Na terenie miasta Mysłowic znajdują się następujące szkoły:

Nazwa Ilość dzieci Ilość sal Ilość nauczycieli
a) szkoła powszechna nr 1 548 16 12
b) szkoła powszechna nr 2 458 14 11
c) szkoła powszechna nr 3 527 15 11
d) szkoła powszechna nr 4 760 21 15
e) szkoła powszechna nr 5 543 15 12
f) szkoła powszechna nr 6 302 18 8
g) szkoła powszechna nr 7 260 14 7
h) szkoła powszechna nr 8 (specjalna dla nierozwiniętych dzieci) 112 5 5
i) wieczorowa szkoła dla dorosłych 180 W szkole nr 2 5
j) szkoła zawodowa 583 14 14
k) szkoła przemysłowo górnicza 125 6 13
l) jednoroczna szkoła koedukacyjna przysposobienia zawodowego 69 3 8
m) szkoła pracy społecznej 80 11 6
n) państwowe liceum dla wychowawczyń przedszkoli 166 Przedszkole 17 + 15 internat 15
o) jednolita szkoła ogólnokształcąca 1 stopnia podstawowego 275 7 7
o) jednolita szkoła ogólnokształcąca 2 stopnia 546 30 23

Na rok szkolny 1950/51 Miejska Rada Narodowa w Mysłowicach przeznaczyła największy na miejscu gmach szkolny o 50 sal wykładowych na rzecz uruchomienia szkoły T.P.D. w Mysłowicach.                                                    

Oświata i kultura

W Mysłowicach istnieje Publiczna Biblioteka Miejska o 2611 tomach książek, z których korzysta 652 czytelników. Jest tu 10 świetlic zakładowych, orkiestra dęta kopalni mysłowickiej i orkiestra dęta pracowników kolejowych, oraz 5 zorganizowanych zespołów śpiewaczych pozaszkolnych. Radiofonizację założono w 4-ch szkołach podstawowych, Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego i Średniej Szkoły Zawodowej.

Komunikacja Kolejowa

Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Oświęcim, Katowice i Wrocław.

Komunikacja drogowa

międzymiastowa Katowice – Kraków, Oświęcim – Bielsko.

Komunikacja tramwajowa

Mysłowice, Katowice, Bytomski

Komunikacja autobusowa

Mysłowice – Katowice, Mysłowice – Kraków, Mysłowice – Sosnowiec.

Zdrowie publiczne

W Mysłowicach znajdują się

a) szpital miejski o pojemności 130 łóżek w tym 30 łóżek dla chorych zakaźnie (obłożenie w 80%). Zakład ten znajduje się w stanie odbudowy po zniszczeniu przez okupanta. Obsługa wynosi 2 lekarz, 1 administrator, 9 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy, 2 pielęgniarki, dwóch palaczy i 6 posługaczek.

b) Szpital Ubezpieczalni Społecznej o pojemności 200 łóżek obłożonych w 90% przeważnie chorzy z świata pracy.

c) następujące ośrodki zdrowia:

1) Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem

2) Poradnia Skórnoweneryczna

3) Poradnia Przeciwgruźlicza

4) Poradnia Szkolna

5) Poradnia Sportowa

Z przedstawionego, aczkolwiek nie całkowicie wyczerpującego charakteru miasta wynika, że organizacja jednostki samorządowej Gminy Mysłowice posiada wyraźne cechy gospodarki miast wydzielonych wymagającej wysoko zorganizowanego aparatu osobowego a szczególnie kierownictwa. [...]

Józef Bielak

Przewodniczący M.R.N.