Sprawozdanie z działalności kulturalno – oświatowej w "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Oddział w Mysłowicach.

Spółdzielczość spożywców jest najstarszą organizacją spółdzielczą w naszym kraju, legitymującą się ponad stuletnią tradycją.

Jest ona jednocześnie realizatorką idei klasowej spółdzielczości robotniczej, której dopiero Polska Ludowa stworzyła warunki sprzyjające jej wszechstronnemu rozwojowi. Po blisko trzydziestoletnim okresie działalności w warunkach Polski Ludowej, Spółdzielczość spożywców stanowi silną organizację społeczno-gospodarczą, realizując swoje statutowe zadania w imię, zaspokojenia codziennych potrzeb nie tylko swoich członków, lecz również całego środowiska konsumentów, wśród których działa.

Miarą rozwoju i popularności Spółdzielni Spożywców wśród społeczeństwa jest fakt, że w roku 1973 zrzesza ona prawie 3 mln członków z których część pracuje społecznie w jej organach samorządu.

W. S. S. Oddział Mysłowice w szeregach członkowskich zrzesza blisko 8 tys. mieszkańców co stanowi 1/5 mieszkańców całego miasta.

Przeważająca liczba członków to kobiety, których udział w życiu Spółdzielni zobowiązuje nas do szerokiego rozwoju usług, które ułatwiają i pomagają kobietom prowadzenie gospodarstwa domowego, żywienia rodziny i wychowywania dzieci.

Terenem realizacji zadań w tej dziedzinie jest Ośrodek Praktyczna Pani mieszczący się w Mysłowicach przy ulicy Bytomskiej 21. Prowadzi on wielokierunkową działalność z zakresu usług fryzjerskich, krawieckich, kosmetycznych, modniarskich, przepisywania na maszynie, repasacji pończoch, czyszczenia okien, manicure oraz poradnie krawiecką, kosmetyczną, żywieniową i prawną.

W ramach zwiększenia zasięgu swej działalności Ośrodek Praktyczna Pani nawiązywał kontakty i współpracę z organizacjami kobiecymi, zakładami pracy oraz z szkołami wszystkich typów.

W wyniku tych kontaktów Ośrodek Praktyczna Pani prowadzi systematycznie dla kobiet, młodzieży i dzieci wszelkie możliwe do realizacji formy szkolenia jak kursy, pokazy, prelekcje, spotkania itp.

Corocznie organizowanych jest od 10-12 kursów, 250-300 pokazów oraz prelekcje i spotkania wynikające z potrzeb środowiska.

Bazą lokalowa działalności kulturalno-oświatowej jest świetlica mieszcząca się w Mysłowicach ul. Rynek 23 prowadząca działalność swą w 3 odcinkach to jest:

- wśród dorosłych,

- wśród młodzieży,

- wśród dzieci,

Podstawowym elementem działalności k. o. są akcje centralne ogłaszane co pół roku jak: „Poznaj swój kraj”, „Żyjmy dłużej”, „Ekonomia na co dzień”, „Gospodarujemy oszczędnie – wypoczywamy kulturalnie”. Celem tych akcji jest uczenie organizowania życia rodzinnego, postępowania z dorastającą młodzieżą w okresie jej intensywnego rozwoju fizycznego i psychicznego, godzenie zajęć domowych z pracą zawodową, poznanie osiągnięć Polski Ludowej oraz jej najciekawszych zakątków, szerzenia wiedzy i wdrażanie społeczeństwa do podnoszenia ogólnej kultury, popularyzacja ogólnospołecznych problemów w zakresie racjonalnego, higienicznego i ekonomicznego trybu życia, oraz budzenie w środowiskach zamiłowania do pięknej kultury w codziennym życiu na terenie domu, miejsca pracy i miejsca wypoczynku.

Wszystkie akcje były akcjami dwuszczeblowymi i kończyły się podsumowaniem na szczeblu centrali. W 3 akcjach Oddział nasz uzyskał 1 miejsce na szczeblu wojewódzkim. Przy organizowaniu tych akcji Oddział nawiązywał kontakty i zapraszał do współpracy instytucje, szkoły, oraz zakłady pracy i organizacje kobiece i młodzieżowe.

Ponadto w ramach tych działalności organizowane są codziennie wycieczki krajoznawcze i wypoczynkowe.

Na szczególną uwagę zasługuje praca klubu seniorów, skupiającego około 60 emerytów – byłych pracowników i członków aktywu spółdzielni. Członkowie tego klubu odbywają 2 razy w miesiącu spotkania poświęcone na rozrywkę, prelekcje, odczyty i pogadanki.

Na terenie świetlicy działa również klub miłośników teatru. Zadaniem klubu jest oglądanie wybranych sztuk i spektakli oraz prowadzenie żywej dyskusji na te tematy.

Istnieją również sekcje sportowe jak: szachowa, skatowa, ping-pongowa i strzelecka.

Praca wśród młodzieży

Praca wśród młodzieży polega na kształtowaniu wśród młodych właściwego światopoglądu, pogłębienia poczucia odpowiedzialności za losy kraju, za dalszy rozwój socjalizmu, wyrobienia wśród młodzieży zasad współżycia międzyludzkiego zasady poszanowania pracy i twórczego wysiłku naszego narodu. Zadanie to realizowane jest poprzez organizowanie szeregu akcji społeczno-wychowawczych, wygłaszanie prelekcji przez wybitnych pedagogów z różnych dziedzin, spotkań, konkursów i wycieczek.

Akcje te są również 2 i 3 szczeblowe zakańczane finałowymi eliminacjami. W tej dziedzinie młodzież nasza osiągnęła szereg punktowanych miejsc. Dla młodzieży organizuje się również szereg wieczorków oświatowych i rozrywkowych. Prowadzone są dwa zespoły artystyczne tj. 16 osobowy zespół wokalno-muzyczny, oraz 6 osobowy zespół recytatorski.

Członkowie obu zespołów brali udział w szeregu konkursach i eliminacjach miejskich i wojewódzkich.

Młodzież nasza podejmuje i realizuje szereg czynów społecznych na rzecz miasta i spółdzielni. Włącza się do wszystkich prac związanych z organizacją życia kulturalnego.

Nie zapomina również o Domu Opieki Społecznej w Brzezince gdzie przynajmniej 3 razy w roku organizuje dla staruszków wieczór rozrywkowy połączony z poczęstunkiem i drobnymi podarunkami.

Ważnym czynnikiem wychowawczym dla młodzieży są Spółdzielnie Uczniowskie, nad którymi Oddział nasz sprawuje opiekę. Na terenie działalności naszej Spółdzielni istnieje 5 Spółdzielni uczniowskich zrzeszających około 1 tys. członków.

Praca wśród dzieci

Drugą niemniej ważną dziedziną pracy społeczno-wychowawczej na którą zwraca się szczególną uwagę jest działalność wśród dzieci.

Koncentruje się ona na udzielaniu rodzicom pomocy w wychowywaniu ich dzieci organizowaniu dla nich zajęć pozaszkolnych, udzielaniu korepetycji dzieciom słabszym w nauce, rozmiłowań dziecięcych we właściwym kierunku wg wskazań i pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i opiekunów.

Bazą do tego działania jest Ośrodek Praktyczna Pani, który prowadzi 2 kółka młodych gospoś skupiające 70 dzieci. Dzieci te uczestniczą w zajęciach na których uczą się przygotowania do samodzielnego życia, kultury osobistej oraz ekonomiki gospodarowania czasem i budżetem.

Drugą bazą jest świetlica prowadząca kółko młodych plastyków, zespól rytmiki dziecięcej oraz szereg imprez i akcji. W celu zwiększenia zainteresowania dzieci i aktywnego wypełniania im wolnego czasu organizowane są akcje masowe (konkursy) np. „wesoła zima”, „umiem wszystko”, „święto latawca” jak również konkursy rysunkowe.

Imprezy organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka obejmują corocznie około 500 dzieci.

Wszystkie dzieci otrzymują także z tej okazji słodycze oraz szereg nagród za udział w grach i konkursach. Do stałych imprez dla dzieci należały tzw. poranki niedzielne prowadzone przez spółdzielnię przez szereg lat. W czasie ferii zimowych i wakacji organizowane są wycieczki krajoznawcze. Spółdzielnia a ściślej mówiąc istniejące koła spółdzielczyń nie zapominają również o dzieciach z domu małego dziecka i Domu Wychowawczego „Caritas” - Dzieci obu domów otrzymywały słodycze a dzieci z domu wychowawczego z dobrowolnych składek naszych członkiń kół otrzymywały odzież wartości około 4.000 zł.

(pieczątka)

Społem

Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców

w Mysłowicach

Oddział w Mysłowicach

Samodzielne Stanowisko

Społeczno-Samorządowe

Wiceprezes do spraw handlu

Irena Tomala

(1973 rok)

Opracował: Leonard Czarnota